JamalAlHai_2019_BIO
جمال الحاي
نائب الرئيس التنفيذي